Regulamin
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
  1. Regulamin określa warunki prowadzenia programu lojalnościowego AKAMIT PARTNER.
  2. Organizatorem programu jest AKAMIT Sp. z o.o. ul. Wolności 3 26-010 Bodzentyn NIP 657 262 62 12
  3. Program prowadzony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zameldowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
  4. osób prawnych z siedzibą na terenie rzeczypospolitej Polskiej wykorzystujących produkty marki KAMIT – chemia budowlana.
  5. Użytym wyrażeniom należy nadać następujące znaczenia:
   • Regulamin – regulamin programu partnerskiego AKAMIT PARTNER.
   • Dystrybutor – punkt sprzedaży oferujący produkty maki KAMIT
   • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
   • Punkty – punkty przyznawane za zakupy Uczestnikom za zakup produktów maki KAMIT
   • Katalog produktów – spis Produktów marki KAMIT dostępny na stronie www.akamit.pl, w aplikacji mobilnej AKAMIT PARTNER.
   • Deklaracja Przystąpienia Do Programu Partnerskiego – podpisane oświadczenie przez Uczestnika o przystąpieniu do programu, akceptacji regulaminu, akceptacji klauzuli RODO oraz przesyłaniu informacji drogą elektroniczną.
 2. REJESTRACJA W PROGRAMIE I APLIKACJI MOBILNEJ AKAMIT PARTNER
  1. Uczestnikiem w Programie jest osoba, która wypełni i odeśle do organizatora Deklarację Przystąpienia Do Programu Partnerskiego AKAMIT PARTNER.
  2. Uczestnik tylko raz może zostać zarejestrowany tylko raz w Programie Partnerskim AKAMIT PARTNER.
  3. Uczestnik rejestrujący udział wypełnia Deklarację Przystąpienia Do Programu Partnerskiego , podając następujące dane:
   • imię i nazwisko
   • PESEL
   • adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy aktywny w polskiej sieci telefonii komórkowej, oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu, akceptacji klauzuli RODO oraz przesyłaniu informacji drogą elektroniczną. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji i wzięcia udziału w Programie Partnerskim. Wypełnioną Deklarację Przystąpienia Do Programu Partnerskiego Uczestnik powinien przesłać pocztą poleconą na adres Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Deklaracji Przystąpienia Do Programu Partnerskiego w przypadku, kiedy Deklaracja nie jest oryginalna, nie jest podpisana, w polach ze zgodami są przekreślenia bądź budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności podanych w niej danych.
  5. W Programie Partnerskim AKAMIT PARTNER nie mogą barć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie rodzin pracowników oraz inni przedstawiciele biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu Partnerskiego – osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem i powiązani z nim kapitałowo .
  6. Uczestnik ma prawo odstąpić od Programu Partnerskiego w każdym momencie jego trwania bez podania przyczyny.
  7. Wszelkiego rodzaju dopuszczalne zmiany dotyczące Uczestnika Programu, w szczególności informacje dotyczące Uczestnika Programu(np. adres do korespondencji), zamawianie Nagród, sprawdzanie stanu punktowego konta Uczestnika Programu mogą być dokonywane jedynie przez Uczestnika Programu.
  8. Uczestnik może upoważnić inną osobę do podjęcia w jego imieniu czynności o których mowa w podpunkcie
  9. Upoważnienie winno być złożone w formie pisemnej w biurze Organizatora Programu.
  10. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora Programu w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego bądź pocztą elektroniczną o zmianie adresu do korespondencji w terminie 14 dni od daty dokonania takiej zmiany.
 3. ZASADY ZBIERANIA PUNKTÓW PROGRAMU PARTNERSKIEGO AKAMIT PARTNER
  1. Każdy zakup produktów maki KAMIT, potwierdzony rejestracją transakcji przy użyciu aplikacji Mobilnej premiowany jest Punktami, które mogą być następnie zamieniane na Nagrody.
  2. Zarejestrowanie transakcji przy użyciu aplikacji mobilnej AKAMIT PARTNER odbywa się z wykorzystaniem opcji „dodaj FA/PA”. W przypadku, gdy na dokumencie zakupu znajdują się dane osoby, która nie jest Uczestnikiem Programu Partnerskiego, muszą one zostać zasłonięte przed wykonaniem operacji skanowania dokumentu przez Uczestnika.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych promocji zwiększających liczbę przyznawanych punktów Programu Partnerskiego AKAMIT PARTNER.
  4. Wymiana przyznanych punktów na pieniądze jest niedopuszczalna, jak również nie jest możliwe odbieranie nagród z dopłatą gotówki.
  5. Liczba punktów przyznawanych za zakup produktów marki KAMIT jest ściśle określona w Katalogu Produktów dostępnego na stronie internetowej www.akamit.pl , aplikacji mobilnej AKAMIT PARTNER.
  6. Punkty przypisane są do jednego Uczestnika, nie ma możliwości przenoszenia Punktów pomiędzy Uczestnikami.
  7. Uczestnik ma dostęp drogą elektroniczną do informacji związanych z jego udziałem w Programie Partnerskim, w szczególności o liczbie zgromadzonych Punktów.
  8. W sytuacji podejrzenia umyślnego nieuprawnionego rejestrowania dokumentów zakupu przez Uczestnika, Organizator ma prawo zgłosić zaistniałą sytuację odpowiednim organom jako podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 4. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY
  1. Nagrody oraz liczba potrzebnych do ich nabycia Punktów określa Katalog Nagród Programu Partnerskiego AKAMIT PARTNER, dostępny na stronie www.akamit.pl oraz w aplikacji mobilnej AKAMIT PARTNER.
  2. Uczestnik ma prawo żądać wydania nagrody, po zebraniu wystarczającej liczby Punktów potrzebnych do jej odebrania. Po weryfikacji liczby Punktów zebranych przez Uczestnika oraz Punktów niezbędnych do otrzymania wskazanej przez Uczestnika Nagrody zostanie ona wysłana na wskazany przez Uczestnika Adres zawarty w Deklaracji Przystąpienia Do programu Partnerskiego AKAMIT PARTNER.
  3. Wymiana Punktów i zamawianie Nagrody odbywa się przy pomocy aplikacji mobilnej AKAMIT PARTNER. Wybrana nagroda dostarczana jest pocztą kurierską w możliwie najkrótszym czasie od momentu otrzymania przez Organizatora Formularza Zamówienia Nagrody.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i zmianie wartości punktowej nagród.
  5. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na inne.
  6. Zamówienia nagrody można składać jedynie w czasie trwania Programu Partnerskiego, po jego zakończeniu programu nie będą realizowane. Uczestnik odbierając nagrodę jest obowiązany do sprawdzenia stanu nagrody w obecności kuriera. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody niepełnowartościowej bądź uszkodzonej może on zażądać jej wymiany na produkt bez wad zgodnego z opisem zawartym w Katalogu Nagród.
  7. Zamawiając nagrodę Uczestnik potwierdza i akceptuje warunki udziału w Programie, treść Regulaminu i jego załączników.
  8. Koszty dostarczenia Nagrody ponosi Organizator Programu Partnerskiego.
 5. PODATEK DOCHODOWY
  1. Nagrody otrzymane przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiowaną w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia7 grudnia 2016r. Dz.U. Z 2016r poz. 2032) zwana dalej „ustawą o pdof”.
  2. W przypadku, gdy wartość Nagród otrzymanych przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, będącymi towarami nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o pdof, przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Nagród otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku Nagrody stanowią przychód Uczestnika z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ustala wartość przychodu z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła deklaracji PIT i nie ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.
 6. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I ZMIANY W REGULAMINIE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego można zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail przez cały czas trwania Programu i w terminie 30 dni po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia zgłoszenia.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
  3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail programpartner@akamit.pl lub pisemnie na adres Organizatora AKAMIT Sp. z o.o. ul. Wolności 3 26-010 Bodzentyn. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie, bądź w wiadomości zwrotnej e-mail.
  4. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub zakończenie Programu nie naruszają prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
  5. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród rzeczowych posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody Programu Partnerskiego karcie gwarancyjnej.
  6. Odesłanie reklamowanej Nagrody Programu zwrotnie na adres Biura Programu odbywa się na koszt Uczestnika Programu.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzrpływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwanym RODO)
  2. Zgodnie z art. 13 RODO Administrator danych Programu Partnerskiego Akamit Partner informuje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akamit Sp. z o.o. ul. Wolności 3 26-010 Bodzentyn. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych są następujące: telefon 41 311 54 64, adres e-mail rodo@akamit.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy (Deklaracja Przystąpienia Do Programu Partnerskiego, Regulamin Programu Partnerskiego Akamit Partner) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) i f) RODO w następujących celach: prowadzenie Programu Partnerskiego Akamit Partner, w tym naliczanie zebranych punktów na nagrody i rozpatrywanie składanych reklamacji ; do działań marketingowych, w tym przesyłaniu Pani/Panu informacji o produktach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Programu oraz przesyłanie indywidualnie dobranych ofert; profilowanie w ramach naszych działań, pomagających zrozumieć Pani/Pana oczekiwania jako naszego klienta, aby uczynić nasze oferty(w tym ofertę Programu Partnerskiego) bardziej efektywnymi i dostosować do Pani/Pana potrzeb.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Akamit Sp. z o.o. z którym Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, firmy wykonujące usługi dystrybucyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów, firmy wspierającej nas w serwisowaniu oprogramowania i dostarczeniu usług teleinformatycznych na podstawie umów powierzenia danych osobowych oraz inni odbiorcy danych posiadający podstawy prawne do ich udostępnienia danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie Partnerskim Akamit Partner oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Pai/Pana uczestnictwem w programie Partnerskim przez okres przedawnienia tych roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku profilowania i w efekcie tego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku odwołania zgody odpowiedni Partner Programu zostanie poinformowany przez nas o odwołaniu zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia do organu nadzorczego(Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których zakres został określony w Deklaracji Przystąpienia Uczestnika Do Programu Partnerskiego Akamit Partner jest warunkiem umownym związanym z uczestnictwem w tym Programie. Niepodanie wymaganych danych osobowych jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem w Programie Partnerskim Akamit Partner.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin Programu Partnerskiego Akamit Partner dostępny jest w siedzibie Organizatora Akamit Sp. z o.o. Oraz u Dystrybutorów Akamit Sp. z o.o., na stronie internetowej www.akamit.pl.
  3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie pływa na ważność lub skuteczność postanowień Regulaminu Programu Akamit Partner. Organizator dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowienie.
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu Programu Partnerskiego, jest rzeczowo i miejscowo i właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Organizatora.
AKAMIT Sp. z o.o. 26-010 Bodzentyn ul. Wolności 3 POLAND
tel. (041) 311 54 64 - 66 e-mail: akamit@akamit.pl